NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

 Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD – auditory processing disorder) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym, które nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA zaburzenia przetwarzania słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

 • lokalizacja źródła dźwięku
 • różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
 • rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
 • analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 • umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
 • umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

 

Objawy jakie zaobserwować można u  dzieci z APD to:

 • trudności w rozumieniu mowy w szumie (szczególnie, kiedy kilka osób mówi jednocześnie lub gdy w pomieszczeniu z występuje pogłos)
 • lepsze funkcjonowanie w warunkach jeden na jeden
 • mylenie podobnie brzmiących wyrazów
 • problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej
 • mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych
 • wyłączanie się i zmęczenie przy długotrwałym słuchaniu
 • kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym
 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki
 • częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji
 • trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo
 • monotonna mowa
 • trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów
 • potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji
 • trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, t/d , k/g i błędne ich zapisywanie
 • w dzieciństwie częste wysiękowe zapalenie uszu
 • opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy
 • zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego  często współwystępują z dysleksją, ADHD, SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego), opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Diagnozę zaburzeń przetwarzania słuchowego można przeprowadzić w oparciu o platformę diagnostyczno-terapeutyczną Neuroflow.

Ankieta ryzyka APD  dostępna jest tu: https://neuroflow.pl/dla-rodzicow/czy-moje-dziecko-ma-apd

 

Diagnoza APD

 Diagnozę w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) metodą Neuroflow przeprowadza certyfikowany provider. Diagnoza podzielona jest na 3 etapy:

 1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow wypełnia kwestionariusz dotyczący rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka oraz trudności w uczeniu się i komunikacji.
 2. Ocena czułości słuchu dziecka – badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzić, czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu.
 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow dla trzech poziomów rozwojowych:
 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • młodszym szkolnym,
 • szkolnym i młodzieży.

Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą Neuroflow  zawiera:

1.TRW – test reakcji wzrokowej

2.TRS – test reakcji słuchowej

 1. ASPN-S – adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
 2. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
 3. DDT – test rozdzielnouszny cyfrowy
 4. FPT – test sekwencji częstotliwości
 5. GDT – test wykrywania przerw
 6. DLF – test różnicowania wysokości dźwięków

Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać program terapii odpowiadający potrzebom dziecka .

 

Terapia słuchowa

NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Neuroflow to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Autorem metody jest dr n.med. Andrzej Senderski – otolaryngolog, specjalista audiologii i foniatrii.  Trening Neuroflow prowadzony jest on-line w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka, umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii.

Program pozwala na dostosowanie tempa ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców. Stopień trudności zadań zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Aktywny trening słuchowy Neuroflow podzielony jest na 3 etapy. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cała trzyetapowa terapia trwa około 6 miesięcy.

 

Więcej informacji o przebiegu i efektach terapii słuchowej oraz wymaganiach technicznych:

https://neuroflow.pl

 

Cennik:

 Diagnoza wstępna:

– dzieci młodsze 4-5 lat – 150 zł

– dzieci starsze – powyżej 6 lat – 200 zł

Diagnoza kontrolna – 100 zł

 

Opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical:

I etap – 270 zł

II etap – 260 zł

III etap – 250 zł

Kontakt:

 mgr Ewelina Sowula

logopeda, certyfikowany provider Neuroflow ATS

tel. 510279117